Partnerzy serwisu:
Co do zasady wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę.

Podstawowe zasady ochrony wynagrodzenia

Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, chyba że pracownik zrezygnował z ich dokonywania – podlegają potrąceniu m.in. następujące należności:  

 1.  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;  
 2.  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

Potrącenia z wynagrodzenia: przepisy i limity

Potrącenia mogą być dokonywane w wyżej wskazanej kolejności w następujących granicach:  

 1.  w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;  
 2.  w razie egzekucji kwot na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne – do wysokości połowy wynagrodzenia.  

Ochrona minimalnego wynagrodzenia w praktyce egzekucyjnej

Ochrona minimalnego wynagrodzenia za pracę została uzależniona od rodzaju prowadzonej egzekucji. 

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości  minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne. 

Wyjątki od ochrony wynagrodzenia: egzekucja alimentacyjna

Z kolei przy prowadzeniu egzekucji z wynagrodzenia za pracę na poczet egzekucji świadczeń alimentacyjnych, nie przewidziano kwoty wolnej od egzekucji. Egzekucja w takim przypadku może być prowadzona również z minimalnego wynagrodzenia za pracę i to do wysokości trzech piątych wynagrodzenia. 

Potrącenia na poczet egzekucji świadczeń alimentacyjnych i na poczet innych tytułów (niealimentacyjnych i innych), nie mogą w sumie przekraczać trzech piątych wynagrodzenia. 

Ponadto nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.  

Regulacje dotyczące należności za okresy nieobecności

Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.  

Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.  

 • Czy komornik może zająć wszystkie środki na rachunku bankowym?

  Licytacje, upadłości, restrukturyzacje
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy prowadząc egzekucję z rachunku bankowego, co do zasady nie zajmuje wszystkich środków pieniężnych dłużnika.
 • Czy komornik może zająć 13. lub 14. emeryturę?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.
 • Czy komornik może zająć nadpłatę i zwrot podatku za 2023 rok?

  egzekucja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje licznych czynności egzekucyjnych, w tym przede wszystkim zajęć egzekucyjnych. Komornik zajmuje m.in.: wynagrodzenie za pracę dłużnika, rachunek bankowy, świadczenie emerytalne oraz dokonuje zajęcia innych wierzytelności.
 • Czy komornik może zająć świadczenie "800+"

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy, prowadząc egzekucję z majątku dłużnika, w określonych sytuacjach jest ograniczony w możliwości zajęcia danych świadczeń, zasiłków, dodatków itd.
  Komornik