Partnerzy serwisu:
Komornik nie może zająć wszystkich środków dłużnika znajdujących się na rachunku bankowym, jak również rachunku prowadzonym przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Świadczenia i zasiłki chronione przed egzekucją komorniczą

Na rachunku bankowym wolne od egzekucji w całości są kwoty pochodzących pochodzące ze świadczeń, dodatków i zasiłków tj.: świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze, świadczenie dobry start, jednorazowe świadczenie, o którym mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła i dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu, a także świadczenie wspierające.  

Ponadto w całości egzekucji nie podlegają świadczenia, dodatki i inne kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także świadczenia dobry start oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, a także świadczenia dobry start w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej. 

Ograniczenia zajęcia komorniczego rachunków oszczędnościowych i lokat

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Aktualnie jest to kwota 3182 zł, a od 1 lipca będzie to kwota 3225 zł miesięcznie. 

Nie podlegają również egzekucji środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych pochodzące z tzw. trzynastej i czternastej emerytury. 

Niezależnie od powyższego wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".  

Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu, a wypłata na alimenty i renty alimentacyjne - tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń. 

 • Czy komornik może zająć świadczenie "800+"

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy, prowadząc egzekucję z majątku dłużnika, w określonych sytuacjach jest ograniczony w możliwości zajęcia danych świadczeń, zasiłków, dodatków itd.
  Komornik
 • Czy komornik może zająć 13. lub 14. emeryturę?

  komornik
  dr Tomasz Góra
  Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.
 • Czy komornik może zająć nadpłatę i zwrot podatku za 2023 rok?

  egzekucja komornicza
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje licznych czynności egzekucyjnych, w tym przede wszystkim zajęć egzekucyjnych. Komornik zajmuje m.in.: wynagrodzenie za pracę dłużnika, rachunek bankowy, świadczenie emerytalne oraz dokonuje zajęcia innych wierzytelności.
 • Co może zrobić dłużnik, kiedy komornik zajmie mu dom?

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Egzekucję z nieruchomości może prowadzić tylko komornik działający przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Wyłączone zostało w tym przypadku prawo wyboru komornika spoza rewiru.
  Komornik