Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy w czasie pełnienia służby i wykonywania czynności podlega różnorodnemu nadzorowi. Nadzór nad komornikami obejmuje nadzór judykacyjny, nadzór administracyjny oraz nadzór wewnętrzny samorządu komorniczego.

Rodzaje nadzoru nad komornikami sądowymi

W ramach nadzoru judykacyjnego komornik przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu, w tym przede wszystkim sądu rejonowego, przy którym działa. W przypadku stwierdzenia oczywistego naruszenia prawa przez komornika sąd sygnalizuje ten fakt prezesowi właściwego sądu rejonowego. 

Komornik sądowy podlega także nadzorowi administracyjnemu. 

Organami nadzoru administracyjnego są: 

1) Minister Sprawiedliwości; 

2) prezesi właściwych sądów apelacyjnych; 

3) prezesi właściwych sądów okręgowych; 

4) prezesi właściwych sądów rejonowych. 

Czynności w ramach sprawowanego nadzoru administracyjnego są podejmowane w formie: 

 • kontroli kancelarii; 
 • wizytacji kancelarii, obejmującej pełną działalność kancelarii; 
 • lustracji kancelarii, obejmującej wybrane zagadnienia z działalności kancelarii; 
 • żądania przedstawienia akt sprawy wraz z wyjaśnieniami w celu zbadania toku postępowania; 
 • żądania przedstawienia urządzeń ewidencyjnych lub dokumentacji księgowej wraz z wyjaśnieniami; 
 • żądania przedstawienia dokumentów dotyczących funkcjonowania kancelarii, w szczególności zawieranych przez komornika umów, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla weryfikacji prawidłowości rozliczania zaliczek na wydatki. 

Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości i Krajowej Rady Komorniczej nad komornikiem

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników sprawuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników Minister Sprawiedliwości sprawuje we własnym zakresie oraz za pośrednictwem prezesów właściwych sądów rejonowych, prezesów właściwych sądów okręgowych, prezesów właściwych sądów apelacyjnych, sędziów wizytatorów oraz osób (sędziów, referendarzy) delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmujących się sprawami dyscyplinarnymi. 

Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością komorników obejmują: 

 1. zawieszenie komornika w czynnościach; 
 2. odwołanie komornika z zajmowanego stanowiska; 
 3. wszczynanie postępowań dyscyplinarnych; 
 4. podejmowanie lub zlecanie innym organom nadzoru administracyjnego podjęcia określonych czynności; 
 5. zawieszenie asesora lub aplikanta w czynnościach; 
 6. inne środki określone w przepisach prawa. 

Nadzór zwierzchni nad działalnością komorników w zakresie kontroli finansowej Minister Sprawiedliwości sprawuje przez podległe mu służby oraz upoważnione osoby i instytucje. 

Komornik podlega również nadzorowi wewnętrznemu samorządu komorniczego. 

Krajowa Rada Komornicza sprawuje nadzór nad komornikami niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów właściwych sądów. Nadzór Krajowej Rady Komorniczej polega na: 

 1. ocenie szybkości, sprawności i rzetelności postępowania przez badanie, czy w konkretnych sprawach nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności; 
 2. kontrolowaniu prawidłowości prowadzenia biurowości i rachunkowości kancelarii, zwłaszcza w zakresie ustalenia, czy nie wystąpiły niedobory finansowe; 
 3. badaniu kultury pracy, w tym przestrzegania wyznaczonych terminów czynności i przyjmowania interesantów oraz utrzymywania kancelarii na poziomie odpowiednim do godności urzędu i posiadanych środków; 
 4. badaniu dopuszczalności przyjmowania przez komornika spraw z wyboru wierzyciela; 
 5. badaniu prawidłowości powierzania czynności asesorom; 
 6. badaniu przestrzegania zasad etyki zawodowej przez członków samorządu komorniczego; 
 7. badaniu przestrzegania przez członków samorządu komorniczego obowiązujących uchwał organów samorządu. 

Krajowa Rada Komornicza, sprawując nadzór nad komornikami, działa przez Prezesa Krajowej Rady Komorniczej oraz komorników wizytatorów.