Partnerzy serwisu:
Braki formalne mogą być przyczyną wykluczenia wykonawcy z przetargu. Nasz prawnik radzi jak prawidłowo przygotować ofertę przetargową, jakie złożyć dokumenty i na co zwracać szczególną uwagę.

Pytanie:

Prowadzę przetarg nieograniczony o wartości poniżej progów unijnych. W postępowaniu wpłynęła oferta spółki cywilnej. Załączono do niej pełnomocnictwo dla jednego ze wspólników, który upoważniony jest m.in. do składania wszelkich oświadczeń, w tym o przynależności (bądź jej braku) do grupy kapitałowej, o braku podstaw do wykluczenia z przetargu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w imieniu własnym jak również każdego ze wspólników z osobna.

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia powinien złożyć każdy ze wspólników. W przypadku tego wykonawcy w nagłówku oświadczenia podano nazwę spółki wraz z nazwiskami i imionami wszystkich wspólników, a pod oświadczeniem podpisał się pełnomocnik. Czy można je przyjąć mimo, że jest złożone na jednym dokumencie a nie odrębnie dla każdego wspólnika? Podobnie sytuacja wygląda z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu . Czy należy uznać takie dokumenty za poprawne?

Licytacje komornicze z całego kraju

Odpowiedź:

W postępowaniu o wartości mniejszej od progów unijnych nie należy w mojej ocenie automatycznie dyskwalifikować wykonawcy wyłącznie z powodu braku dopełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymogu złożenia stosownych oświadczeń przez każdego z nich (na osobnych drukach).

Zgodnie z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z nich. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków oraz brak podstaw wykluczenia.

Przetargi z całego kraju

Braki formalne a wykluczenie z przetargu

Jeżeli został spełniony cel, dla którego składa się oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw wykluczenia , to na zasadzie wyjątku w tych konkretnych okolicznościach opowiadam się za przyjęciem takiego oświadczenia. Należy przy tym oczywiście jednoznacznie stwierdzić, czy z treści oświadczenia złożonego na jednym dokumencie i podpisanego przez jednego wspólnika spółki cywilnej wyznaczonego na pełnomocnika (upoważnionego do podpisania oświadczenia), wynika spełnianie warunków oraz wobec każdego ze wspólników - brak podstaw wykluczenia. Podobnie będzie w odniesieniu do oświadczenia dotyczącego grupy kapitałowej.

 • Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp zobowiązuje wszystkich zamawiających, którzy w 2016 r. udzielali zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień .
  Sporządzanie sprawozdań - nowe zasady
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi weszła w życie w dniu 14 grudnia 2016 r.
  Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Oświadczenie o spełnianiu warunków składane przez wykonawcę w przetargu ma na celu udowodnienie zamawiającemu, że wykonawca spełnia warunki określone przez zamawiającego w siwz .
  Błąd w obliczeniach stawki netto i brutto
 • Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  W przypadku zbycia przedsiębiorstwa dozwolona jest podmiotowa zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  Zbycie przedsiębiorstwa wykonawcy