Partnerzy serwisu:
Na jakich zasadach należy opublikować ogłoszenie w przypadku wspólnego prowadzenia postępowania? Czy każdy zamawiający dokonuje publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych? Prawnik odpowiada.

Pytanie:

Przeprowadziliśmy wspólnie z innym zamawiającym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. Każdy z zamawiających zawarł odrębną umowę z wykonawcą. Czy w związku z tym każdy musi osobno opublikować w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia? Czy też zamawiający, który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego , ma dokonać publikacji w imieniu obydwu? Czy w tym przypadku byłyby to dwa ogłoszenia czy jedno?

Odpowiedź:

W tym przypadku publikacji dokonuje zamawiający , który przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia . Może opublikować jedno ogłoszenie lub dwa oddzielne.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

Wspólne prowadzenie postępowania

Z art. 16 ust. 7, 8 i 9 ustawy Pzp wynikają zasady odpowiedzialności w sytuacji wspólnego udzielania zamówienia. Jeżeli postępowanie jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego , wszyscy oni ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy. Odpowiedzialność powstaje również w przypadku, gdy jeden z zamawiających prowadzi przetarg , występując we własnym imieniu i w imieniu pozostałych. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w całości w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających , każdy z nich ponosi odpowiedzialność za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z ustawy w zakresie części postępowania , które prowadzi w swoim imieniu i na swoją rzecz.

Odpowiedzialność zamawiających za wypełnienie obowiązków

Wszyscy zamawiający ponoszą odpowiedzialność za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy w części postępowania, która jest prowadzona w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających. Natomiast wymagane przepisami ustawy Pzp (art. 95 ust. 1 i 2 ustawy Pzp ) zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia należy do elementów prowadzonej procedury z tego względu powinno być obowiązkiem tego podmiotu, który prowadził postępowanie . Jeśli chodzi o liczbę ogłoszeń, to można opublikować zarówno jedno jak i dwa. Ważne, aby zostały opublikowane terminowo.