Partnerzy serwisu:
Obowiązkiem zamawiającego jest przeprowadzenie przetargu zgodnego z zasadą uczciwej konkurencji. Wymaganie oświadczenia o autoryzowanym przedstawicielstwie danej firmy może stanowić jej naruszenie.

Pytanie:

Zamawiający posiada dużej wartości skomplikowane urządzenia firmy X. Zgodnie z warunkami gwarancyjnymi i dokumentacją techniczną musi stosować oryginalne części do bieżącego utrzymania i serwisowania od firmy X. Czy w związku z tym (oprócz stosownego opisu przedmiotu zamówienia) możemy zastosować wymóg, aby wykonawca wykazał, że jest autoryzowanym przedstawicielem tej firmy?

Ogłoszenia przetargowe z całego kraju

Odpowiedź:

Postawienie przez zamawiającego wymogu, aby wykonawca wykazał, że jest autoryzowanym przedstawicielem konkretnej firmy, może spotkać się z zarzutem naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców , a także art. 25 ust. 1 i art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Aby zabezpieczyć w tym przypadku swoje interesy, zamawiający może natomiast odpowiednio sformułować względem wykonawców wymogi siwz.

Kurs euro w zamówieniach publicznych

Zasada uczciwej konkurencji

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp obowiązkiem zamawiającego jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, a brak jest w opisanym stanie faktycznym wskazanych okoliczności, które potwierdzałyby taką konieczność. Co więcej przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Kody CPV

Autoryzowane przedstawicielstwo

Wymóg, aby wykonawca wykazał, że jest autoryzowanym przedstawicielem danej firmy, może być uznany za dyskryminacyjny, zawęża bowiem krąg wykonawców , którzy mogą złożyć ofertę w postępowaniu i spełnić określone tam warunki, a jednocześnie są zdolni wykonać zamówienie w prawidłowy sposób. Brak jest jednocześnie ku temu ograniczeniu obiektywnych podstaw. W opisanym stanie faktycznym nie zaistniały przesłanki, które wskazywałyby, że jedynie wykonawcy posiadający status autoryzowanego przedstawiciela firmy są w stanie wykonać dane zamówienie . Postawienie przez zamawiającego takiego warunku może ograniczać dostęp do zamówienia innym wykonawcom dającym rękojmię należytego jego wykonania.