Partnerzy serwisu:
Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia publicznego? Czy należy do niego doliczyć koszty transportu? Specjalista z zakresu zamówień publicznych rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Pytanie:

Zamawiający zamierza zakupić poza granicami kraju używane urządzenie pomiarowe. Transport urządzenia do miejsca przeznaczenia będzie organizował we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji do oszacowania wartości zamówienia należy doliczyć koszt transportu?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby doliczać do wartości szacunkowej zamówienia urządzenia pomiarowego kosztów jego transportu.

Zgodnie z definicjami, znajdującymi się w art. 2 pkt 2 i pkt 10 ustawy Pzp ilekroć w ustawie mówi się o:

- dostawach - należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz

-leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,

-usługach - należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.

Zamówienie na zakup urządzenia pomiarowego

Zamówienie dotyczące zakupu urządzenia pomiarowego jest dostawą i wykonawcą tego zamówienia będzie firma, od którego zamawiający kupi urządzenie. Zamówienie dotyczące transportu urządzenia jest usługą i wykona je firma, od której zamawiający kupi usługę transportową ww. urządzenia.