Partnerzy serwisu:
Jeśli zdarzyłoby się, że różni wykonawcy wykazywaliby w ofercie tę samą osobę spełniającą wymagania z SWZ, nie może uznać, że nie posiadają oni zdolności technicznych do wykonania zamówienia.

Pytanie:

Prowadzimy postępowanie krajowe na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Zamówienie podzielone jest na kilka części. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia geodezyjne. Każda z części zamówienia będzie realizowana w tym samym czasie, więc dodatkowo stawiamy wymóg, aby dla każdej z części wykonawca wskazał inna osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Co w sytuacji, jeżeli różni wykonawcy przedstawią w ofercie tę samą osobę? Czy możemy w SWZ postawić warunek, że różni wykonawcy nie mogą wskazać tej samej osoby (np. nie wolno im powoływać się na zasoby tego samego podmiotu trzeciego, celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu)?

Odpowiedź:

Jeśli zdarzyłoby się, że różni wykonawcy wykazywaliby w ofercie tę samą osobę spełniającą wymagania z SWZ, nie może uznać, że nie posiadają oni zdolności technicznych do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ma narzędzia, przy pomocy którego mógłby uniemożliwić  wykonawcom nawiązanie swobodnej współpracy z osobą, przy pomocy której zamierzają realizować zamówienie.

Zamawiający mógłby w SWZ zapisać, że wykonawca składając ofertę, musi przewidzieć do realizacji zamówienia tyle osób z uprawnieniami geodezyjnymi, na ile części składa ofertę. Byłby to wymóg proporcjonalny, skoro wszystkie części zamówienia mają być realizowane w jednym czasie i nie ma możliwości, by jedna osoba mogła wykonywać dwa lub więcej zadań naraz. Jeśli jednak jest taka możliwość, to warunek nie będzie prawidłowy.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl