Partnerzy serwisu:
Zamawiający, który opisuje parametry przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych znaków towarowych, norm itp. jest i był, bezwzględnie zobowiązany określić kryteria równoważności tj. parametry kluczowe, których spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia, będzie jednoznaczne ze spełnieniem wymogów w zakresie równoważności.

Pytanie:

Zamierzamy przeprowadzić postępowanie na wymianę węzłów cieplnych w naszej siedzibie. Dokumentacja projektowa została uzgodniona z firmą dostarczającą ciepło w celu zapewnienia kompatybilności projektowanych rozwiązań z istniejącą siecią oraz odebrana w zeszłym roku. Dokumentacja odnosi się do norm oraz produktów i znajduje się w niej następujący zapis: „Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urządzenie, lub odniesienie do konkretnej normy, należy to traktować jako wytyczną techniczno-jakościową. Zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji projektowej parametrów, danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrób lub urządzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych w dokumentacji projektowej, funkcjonalnie możliwe do zastosowania w przedmiocie zamówienia". Czy wystarczające jest uwzględnienie w dokumentacji takiego stwierdzenia, czy też należy określić przy każdej normie lub produkcie bardziej szczegółowe kryteria, jakie zamawiający zastosuje w celu oceny równoważności? Czy powinno się użyć słów „lub równoważny" przy każdym tego typu zapisie?

Odpowiedź:

Przytoczony w treści pytania opis równoważności zarówno aktualnie, jak i pod rządami poprzedniej ustawy regulującej materię zamówień publicznych, nie jest wystarczający.

Zamawiający, który opisuje parametry przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie konkretnych znaków towarowych, norm itp. jest i był, bezwzględnie zobowiązany określić  kryteria równoważności tj. parametry kluczowe, których spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia, będzie jednoznaczne ze spełnieniem wymogów w zakresie równoważności. 

Określenie równoważności nie odbywa się przez odwołanie do wszystkich parametrów świadczenia z konkretnym znakiem towarowym. Już w czasie obowiązywania poprzedniej ustawy, w której kwestia równoważności nie była tak jednoznacznie przesądzona, składy orzekające KIO uznawały, że „jeżeli zamawiający wprawdzie dopuszcza urządzenia równoważne, niemniej takie, które jest całkowicie zgodne pod względem wszystkich parametrów i funkcjonalności z urządzeniem określonego producenta lub określonego modelu, to mamy do czynienia jedynie z równoważnością iluzoryczną, pozorną – takie zaś rozwiązanie jest na gruncie przepisów p.z.p. niedopuszczalne".

Tym samym nie ma możliwości doprecyzowania kwestii równoważności poprzez jeden zapis w treści SWZ, który byłby odpowiedni dla wszystkich świadczeń opisanych znakiem towarowym. Zamawiający musi odrębnie dobrać właściwe kryteria równoważności wobec każdego, zastosowanego w opisie znaku towarowego.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl