Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Mamy określą i zabezpieczoną kwotę na usługi sprzątania w danym okresie. Czy można uwzględnić w dokumentach zamówienia prawo opcji z wydłużeniem okresu np. o maksymalnie 2 miesiące, w sytuacji ofert niższych kwotowo niż środki zabezpieczone w budżecie lub kwota szacowania, która jest nieznacznie niższa od kwoty zabezpieczonej? Czy w sytuacji złożenia ofert na niższą kwotę od wyżej wskazanych wartości można wydłużyć okres usługi w ramach prawa opcji np. o 1 miesiąc (co zostałoby opisane w SWZ i umowie)? Umowa ma być zawarta na 24 miesiące. 

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód, by w przypadku usług sprzątania zabezpieczyć możliwość terminowego aneksowania umowy na warunkach cenowych określonych w ofercie, z zastosowaniem prawa opcji.

Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia, w taki sposób, by wykonawca mógł obliczyć cenę za jego realizację. Ceny ofertowe, bo o nich mowa, odnoszą się do konkretnie określonego zakresu zamówienia, zwanego zakresem podstawowym, i jako takie, są brane pod uwagę podczas badania i oceny ofert.

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp zamawiający może skorzystać z opcji, jeżeli przewidział ją w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia w postaci zrozumiałych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. określają rodzaj i maksymalną wartość opcji;
  2. określają okoliczności skorzystania z opcji;
  3. nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl