Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Jednostka samorządu terytorialnego (JST) ma przeprowadzić postępowanie dla ochotniczej straży pożarnej (OSP) na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na podstawie upoważnienia/pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania. Kto w takim przypadku będzie zamawiającym? Czy postępowanie należy przeprowadzić na platformie e-Zamówienia na profilu JST? Czy może OSP powinna mieć swój profil, na którym będzie działać upoważniona JST? Czy postępowanie należy ująć w planie postępowań JST, czy OSP? I wreszcie kto powinien taką procedurę wykazać w sprawozdaniu – OSP czy JST? Rozważam także inne rozwiązania. Czy jest możliwość, aby OSP przeprowadziła takie procedury samodzielnie? Jeśli tak, to prosiłabym o wskazanie ku temu podstawy prawnej i warunków, jakie OSP musi w tym przypadku spełnić.

Odpowiedź:

Poniżej wyjaśnienie kwestii poruszonych w pytaniu. W pytaniu wskazano, że OSP udziela JST upoważnienia/pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowania. Zakładam, że chodzi tutaj o pełnomocnictwo do wykonania pomocniczych działań zakupowych (art. 37 ustawy Pzp). Już z tego tylko faktu wynika, że OSP jest zamawiającym w świetle ustawy Pzp. Wydaje się, że podstawą prawną, która zobowiązuje OSP do stosowania ustawy Pzp, jest art. 4 pkt 3 lit. a ustawy Pzp. Wskazuje on, że Pzp stosują zamawiający publiczni:

  • którymi są inne niż jednostki sektora finansów publicznych osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego,
  • jeżeli jednostki sektora finansów publicznych lub niż jednostki sektora finansów publicznych państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot finansują je w ponad 50%.

Krzysztof Hodt

Więcej na www.portalzp.pl