Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp kierownik zamawiającego, członek komisji przetargowej, oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na wynik tego postępowania bądź udzielające zamówienia składają oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art 56 ust. 3 ustawy Pzp przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania. Z jaką datą powinno być złożone oświadczenie dla osób, które:

  1. podpisywały SWZ i umowę, ale nie wykonywały innych czynności w postępowaniu,
  2. sporządzały opis przedmiotu zamówienia i udzielały odpowiedzi na pytania, badały złożone oferty,
  3. udzielały wyłącznie odpowiedzi na zapytania?

Odpowiedź:

Oświadczenie o braku istnienia okoliczności, o których mowa w art 56 ust. 3 ustawy Pzp, składa się odpowiednio przed rozpoczęciem wykonywania pierwszej czynności w danym postępowaniu.

Zgodnie z ustawą Pzp wyłączeniu z dokonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia po stronie zamawiającego podlegają:

  1. kierownik zamawiającego,
  2. członek komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności,
  3. osoby mogące wpłynąć na wynik tego postępowania
  4. osoby udzielające zamówienia,

jeżeli prawomocnie skazano je za przestępstwa z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp.

Oświadczenie w zakresie niepodlegania powyższemu wyłączeniu  należy złożyć przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 56 ust. 6 ustawy Pzp).

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl