Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy oświadczenie z art. 56 ust. 3 ustawy Pzp składa osoba, która włączyła się do prac w imieniu kierownika zamawiającego podczas nieobecności burmistrza a w jego zastępstwie po otwarciu ofert? Czy może jest ona zobowiązana tylko i wyłącznie złożyć oświadczenie z art. 56 ust. 2 ustawy Pzp w dniu dokonania pierwszej czynności (podpisanie informacji o unieważnieniu postępowania)?

Odpowiedź:

Osoba wykonująca czynności kierownika zamawiającego w toku postępowania, jest zobowiązana złożyć dwa oświadczenia – w zakresie konfliktu interesów (art. 56 ust. 2 ustawy Pzp) oraz w zakresie karalności (art. 56 ust. 3 ustawy Pzp).

Istnieje konieczność wyłączenia osób, które nie zapewniają bezstronności i obiektywizmu, z działań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 56 ustawy Pzp ustawodawca nakłada obowiązek złożenia dwóch oświadczeń:

  1. jedno dotyczy konfliktu interesów,
  2. drugie zaś karalności za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl