Partnerzy serwisu:
Unieważnienie prowadzonego postępowania przetargowego - gdy jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione - musi być przekonujące.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz opierając się na stanowisku Urzędu Zamówień Publicznych, zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione1.

Okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione nie należy utożsamiać z wadą prowadzonego postępowania, o której mowa w treści art. 255 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. Przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mają bowiem charakter autonomiczny.

W praktyce stosowania zasad udzielania zamówień publicznych określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnienie prowadzonego postępowania w przypadku, gdy jego dalsze prowadzenie jest nieuzasadnione, nie może być stosowane bez przekonującego uzasadnienia, które zamawiający zobowiązany jest udostępnić na stronie prowadzonego postępowania.

Wiodącym celem wprowadzenia art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych było wdrożenie motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia (…)".

Zamawiający może przykładowo rozważać unieważnienie postępowania w oparciu o art. 256 ustawy PZP w przypadkach określonych w art. 90 ust. 3. Zgodnie ze wskazanym przepisem, w przypadku, gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256 Prawa zamówień publicznych.

Zamawiający może uznać za uzasadnione unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 Prawa zamówień publicznych gdy ze względu na otrzymaną znaczną ilość pytań o wyjaśnienie dokumentacji projektowej nie jest możliwe wykonanie zamówienia w okresie wakacyjnym (np. remont w budynku szkoły) gdyż termin otwarcia ofert musi zostać istotnie przesunięty poza uprzednio planowany.

Autor: Marek Okniński

[1] art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.