Partnerzy serwisu:

Pytanie:

W postępowaniu krajowym w ogłoszeniu o zamówieniu, w SWZ oraz w umowie z wykonawcą termin wykonania przedmiotu zamówienia wskazano konkretną datą. Jak wyjaśnić powód podania konkretnej daty w kontekście art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, który mówi, że wskazanie daty wykonania umowy powinna uzasadniać obiektywna przyczyna? Dodam, że termin na wykonanie zadania nie był zbyt krótki dla wykonawcy.

Odpowiedź:

Co do zasady zamawiający musi określić planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz  w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Może odstąpić od tej zasady, jeśli wykonanie zamówienia w konkretnej dacie jest uzasadnione obiektywną przyczyną, która nie zależy od niego.

Zamawiający, zgodnie z art. 436 pkt 1 ustawy Pzp, ma obowiązek określić planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach.

J. Jerzykowski, w komentarzu do tego przepisu podkreśla, że taki sposób oznaczenia terminu wykonania przedmiotu umowy powoduje, iż wykonawcy nie obciążają negatywne skutki przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak to się dzieje w przypadku oznaczenia terminu datą dzienną. Termin rozpoczyna tutaj bowiem swój bieg dopiero od zdarzenia, które nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania.

Sam przepis wskazuje jednak, że można odejść od tej zasady, w sytuacji gdy określenie terminu zakończenia realizacji usługi, dostawy czy roboty budowlanej datą jest obiektywnie uzasadnione.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl