Partnerzy serwisu:

Pytanie:

W SWZ sformułowano kryterium „doświadczenie kierownika budowy". Zgodnie z pkt 5 SWZ „W przypadku, gdy wykonawca nie wykaże ww. doświadczenia kierownika budowy w specjalności drogowej, oferta uzyska 0 punktów w przedmiotowym kryterium. Doświadczenie wykazane w wykazie (załącznik nr 1A do SWZ) będzie brane pod uwagę wyłącznie do oceny ofert w kryterium »doświadczenie kierownika budowy w specjalności drogowej« (KD). Przedmiotowy wykaz nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy Pzp oraz wyjaśnieniu na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy Pzp". Jak postąpić w sytuacji, gdy ofertę złożyło konsorcjum firm i:

  1. osobą umocowaną przez konsorcjum do podpisania i złożenia oferty jest pani XYZ w pełnomocnictwie z 4 lipca 2022 r. podpisanym odpowiednio przez konsorcjantów o godzinie 14:24:27 i 14:23:52;
  2. wraz z ofertą konsorcjum złożyło załącznik „Wykaz doświadczenia do oceny kryterium", podpisany 4 lipca 2022 r. o godz. 14:17:03, co oznacza, że dokument ten podpisano przed umocowaniem pani XYZ do reprezentowania konsorcjum. Czy wobec tego należy uznać, że konsorcjum nie złożyło wraz z ofertą załącznika „Wykaz doświadczenia do oceny kryterium", bo podpisano go przed umocowaniem?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego umocowanie pani XYZ do podpisania wykazu.

W przedstawionych okolicznościach wykonawca złożył ofertę (wykaz stanowi tutaj treść oferty) bez wykazania umocowania dla pani XYZ do działania w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Zamawiający powinien wobec tego wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu potwierdzającego umocowanie pani XYZ do podpisania wykazu. Działanie takie jest analogiczne jak w przypadku braku dołączenia do formularza oferty dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego umocowanie osoby podpisującej. Brak pełnomocnictwa w takim przypadku nie oznacza jeszcze, że oferta nie została złożona. Wykonawcy przysługuje bowiem prawo do jego uzupełnienia.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl