Szacowanie wartości zamówienia a konieczność dokonania dodatkowych robót

Małgorzata Niezgoda-Kamińska
22.01.2018 , aktualizacja: 22.01.2018 13:24
A A A
Szacowanie wartości zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia (Agencja Gazeta)

Zamawiający jest zobligowany by z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. Jak powinien postąpić w przypadku, gdy musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z inwestycją?

Pytanie:

Zamawiający musi udzielić zamówienia na wykonanie dodatkowego zakresu robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. W końcowej fazie realizacji inwestycji stwierdzono wystąpienie istotnych potrzeb, głównie w obszarze teleinformatycznym, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Zakres tych prac nie był uwzględniony w dokumentacji, przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym. Ze względu m.in. na wzrost liczby pracowników, sprzętu informatycznego oraz nowe funkcjonalności, które nie występowały jeszcze kilka lat wcześniej (na etapie projektowania), konieczne stało się uzupełnienie infrastruktury sieciowej o dodatkowe gniazda. Wykonanie ich po zakończeniu inwestycji wiązałoby się z dewastacją części obiektu. Czy dla tego zakresu zamówienia dopuszczalne jest zastosowanie art. 6a ustawy Pzp? Wartość tego zamówienia nie przekracza 30.000 euro i jednocześnie wynosi nie więcej niż 20% całej realizowanej inwestycji. Czy ze względu na wartość prac można udzielić tego zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp? Czy ma tu znaczenie moment udzielenia zamówienia, tzn. czy zastosowany tryb będzie inny, jeżeli zamówienie na dodatkowy zakres robót zostanie udzielone dopiero po zakończeniu i rozliczeniu podstawowego zakresu robót (czyli po zakończeniu inwestycji)?

Roboty budowlane z całej Polski

Odpowiedź:

We wskazanych okolicznościach brak jest uzasadnienia dla skorzystania przez zamawiającego z art. 6a ustawy Pzp. Wynika to z odrębnego oszacowania wartości poszczególnych zamówień i braku ich zsumowania. Artykuł 6a ustawy Pzp dotyczy zamówień częściowych, a nie takich, których potrzeba zlecenia pojawiła się po udzieleniu podstawowego zamówienia.

Znajdź przetarg dla swojej firmy

Szacowanie wartości zamówienia

Zamawiający jest zobligowany z należytą starannością ustalić wartości szacunkową zamówienia. W przypadku robót budowlanych szacowania dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia przetargy. Korekta wartości przedmiotu zamówienia jest możliwa, w przypadku gdy po jej ustaleniu nastąpiła zmiana okoliczności wpływających na dokonane ustalenie. Zamawiający dokonuje jednak takiej korekty przed wszczęciem postępowania.

Kiedy uproszczona procedura?
 

Zgodnie z art. 6a ustawy Pzp w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla jej wartości jeżeli:

- wartość tej części dla robót budowlanych jest mniejsza niż 1.000.000 euro,
łączna wartość części zlecanych stosownie do ich wartości wynosi nie więcej niż 20% całego zamówienia.
 

Aby można było zatem skorzystać z art. 6a ustawy Pzp, należy odnieść się do wartości całego zamówienia. Z treści pytania wynika zaś, że w momencie wszczynania postępowania na zamówienie podstawowe, nie była znana nawet potrzeba udzielenia zamówienia, którego obecnie zamawiający chce udzielić na zasadzie art. 6a ustawy Pzp. Wartość tych prac nie została więc ujęta w wycenie szacunkowej.

Zobacz także
Ogłoszenia różne