Co zrobić gdy wykonawca uchyla się od zawarcia umowy?

Marek Okniński
16.09.2015 , aktualizacja: 15.09.2015 13:38
A A A
Unieważnienie zawarcia umowy

Unieważnienie zawarcia umowy (Fot.Shutterstock)

Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego.
Przez uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć bezpodstawną odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego ewentualnie takie działanie skarżącego, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego*.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpUchylenie się od zawarcia umowy

W sytuacji gdy uchylanie się od zawarcia umowy występuje w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , ustawodawca przewidział środki jakie może podjąć zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka podejmowania tego rodzaju działań przez wykonawców składający oferty przetargowe.

Możliwości zamawiającego uzależnione są od ilości ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W sytuacji gdy została złożona więcej niż jedna oferta zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jednak już bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Natomiast jeżeli w danym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, to wtedy zamawiający powinien unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Ponadto ustawodawca przewidział konsekwencje dla nierzetelnego wykonawcy. Najważniejszą konsekwencją dla wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy jest utrata wniesionego wadium (jeżeli było ono wymagane w przedmiotowym postępowaniu).

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuPonowne zawiadomienie o wyborze oferty

Należy również wskazać, iż zamawiający ma obowiązek przygotowania ponownego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozesłania go wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

Z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne z powodu odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę możemy mieć do czynienia wówczas gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 93 ust. 1 Pzp - np. gdy cena kolejnej oferty jest wyższa niż możliwości finansowe zamawiającego.

* Patrz: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2001 roku sygn. akt II CKN 440/00