Czy kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie, może być znacząco niższa od jego wartości szacunkowej?

Krzysztof Hodt
30.08.2019 08:30
A A A

CEZARY ASZKIEŁOWICZ

Zamawiający, bez obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wszcząć postępowanie, mimo że kwota, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, jest niższa niż jego wartość szacunkowa.

Pytanie:

Jesteśmy jednostką kultury (zamawiający z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) i podlegamy dyscyplinie finansów publicznych. Przygotowuję postępowanie poniżej progów unijnych finansowane z projektu unijnego INTERREG. Czy możliwe jest wszczęcie postępowania, jeżeli kwota szacowana ustalona na podstawie średniej z 3 ofert wynosi 64.000 zł netto, a kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia, którą dysponuje zamawiający (otrzymane z dofinansowania, przy czym nie mamy możliwości jej zwiększenia) to 28.000 zł netto? Wydaje mi się, że kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia wyznaczam po ustaleniu wartości szacunkowej zamówienia. Jeżeli szacowana wartość zamówienia przekracza możliwości zamawiającego na dany moment, postępowanie nie powinno być wszczynane. Natomiast spotkałam się również z poglądem, że można rozpocząć taką procedurę. Czy jeżeli postępowanie zostanie wszczęte, to grożą nam jakieś konsekwencje związane z dyscypliną finansów publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający, bez obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, może wszcząć postępowanie, mimo że kwota, jaką może przeznaczyć na realizację zamówienia, jest niższa niż jego wartość szacunkowa.

Podobne zagadnienie było rozpatrywane przez KIO w wyroku z 17 sierpnia 2017 r. (sygn. akt KIO 1565/17), gdzie Izba wyjaśniła, że „(…) powszechnie akceptowany jest w orzecznictwie, jak i doktrynie pogląd, że jakkolwiek szacunkowa wartość zamówienia przynajmniej winna realny koszt zamówienia odzwierciedlać, to brak korelacji pomiędzy tą wartością, a kwotą, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a w konsekwencji jest możliwe, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia była niższa od szacunku. Zarzut Odwołującego, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia jest rażąco zaniżona względem ceny rynkowej zamówienia w istocie nie poddaje się ocenie. Sam Odwołujący bowiem formułując ten zarzut nie wskazał przepisu prawa, z którego wynikałby nakaz dla zamawiającego, aby kwota przeznaczona na realizację zamówienia odpowiadała warunkom rynkowym i w jaki sposób ewentualne zamawiający ma ustalać te warunki rynkowe”.

Na realizację zamówienia zamawiający dysponuje konkretną kwotą, której nie może zwiększyć. Warto w takim przypadku podać tę kwotę w dokumentacji postępowania (siwz i ogłoszenia). Dzięki temu wykonawcy będą wiedzieli w jakim przedziale cenowym mogą się poruszać.

Krzysztof Hodt

Więcej na Portal ZP

Ogłoszenia różne