Obowiązek informacyjny zamawiającego a RODO

Marek Okniński
23.11.2018 12:50
A A A
RODO - o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy

RODO - o czym powinni wiedzieć przedsiębiorcy (Fot. Ministerstwo Cyfryzacji)

Zamawiający może poprzez zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nakładać na wykonawcę zamówienia publicznego zobowiązanie do przekazywania przez wykonawcę zatrudnianym do realizacji danego zamówienia publicznego osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 RODO [1].

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej[2] ugruntowuje się pogląd, zgodnie z którym zobowiązanie wykonawcy do wykonania, w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego wobec osób, kierowanych przez niego do realizacji zamówienia publicznego, nie narusza przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym dotyczących zasady uczciwej konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

W świetle obowiązujących przepisów wskazać należy, że obowiązki, o których mowa w art. 13 RODO obciążają każdą ze stron procedury udzielenia zamówienia tj. zamawiającego ale również i wykonawcę.

Konieczność ewidencjonowania danych osobowych pracowników zatrudnianych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego umożliwia również wypełnienie - na wniosek zamawiającego opisany w treści wzoru umowy - obowiązków wynikających z art. 14 RODO a dotyczących zamawiającego.

W sprawie znak: KIO 1374/18 skład orzekający ocenił, że nie można zgodzić się z twierdzeniem, iż uwzględnienie w sporządzanej przez wykonawców kalkulacji, przekazywania tym samym osobom, obok własnej informacji, także informacji według wzoru opracowanego przez zamawiającego, skutkuje nieporównywalnością ofert. Każdy z wykonawców, na takich samych zasadach, winien bowiem dokonać kalkulacji oferty, z uwzględnieniem postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wykonawcy są w stanie przedstawić zatrudnianym przez siebie osobom informacje, o których mowa w art. 14 RODO. Wykonawca, zatrudniając pracowników przewidzianych do realizacji danego zamówienia publicznego, ma zatem stały i bezpośredni kontakt z tymi osobami, a wymóg wykonania przez niego czynności administracyjno-biurowych określonych postanowieniami SIWZ w zakresie art. 14 RODO nie ogranicza dostępu do udzielanego zamówienia publicznego.

[1] RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

[2] Przykładowo: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26 lipca 2018 r. sygn.. akt: KIO 1374/18.