Partnerzy serwisu:
Zastrzeżenie franszyzy redukcyjnej nie dyskwalifikuje polisy, stanowiąc element nieodłączny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia.

Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ustalane przez zamawiającego stanowią doprecyzowanie ogólnych wymogów jakie musi spełniać wykonawca ubiegający się zamówienie publiczne a które określone zostały przez ustawodawcę w art. 22 ust. 1b pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych *1

Jednym z warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jaki może określić zamawiający jest warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej w jakiej musi znajdować się wykonawca , który ubiega się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) jednym z dokumentów potwierdzających spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawcy jest polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wysokość sumy ubezpieczenia na którą musi opiewać polisa określa zamawiający w treści warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 Wysokość franszyzy nie ogranicza sumy ubezpieczenia w zakresie potwierdzenia warunku udziału w przetargu.

Wyrok KIO

 Powyższe twierdzenie znajduje oparcie w uzasadnieniu wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2017 r. (sygn. akt: KIO 692/17).

W stanie faktycznym sprawy wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku poosiadania polisy ubezpieczeniowej na kwotę 4.000.000,00 zł. przedstawił dokument w którym suma gwarancyjna wynosiła 4.000.000,00 zł oraz franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 zł. W ocenie składu orzekającego KIO złożona przez wykonawcę polisa odpowiedzialności cywilnej z określoną sumą gwarancyjną, zgodnie z wymaganiem zamawiającego, potwierdza także zdolność finansową wykonawcy do poniesienia określonych kosztów z tytułu ubezpieczenia. Należy przy tym zauważyć, że warunek udziału w postępowaniu nie wskazuje wysokości składki z tytułu ubezpieczenia, lecz wartość określoną jako kwota ubezpieczenia (suma gwarancyjna), wobec której zamawiający nie postawił żadnych dodatkowych wymagań lub ograniczeń.

Franszyza redukcyjna

Zastosowanie franszyzy redukcyjnej w umowie ubezpieczenia, wskazanej w polisie powoduje, że wykonawca przy ubezpieczeniu na sumę gwarancyjną 4.000.000 zł, otrzyma odszkodowanie pomniejszone o wartość franszyzy redukcyjnej, tj. w wysokości maksymalnie 3.999.500 zł. Wartość franszyzy redukcyjnej stanowi udział własny przedsiębiorcy. Występowanie franszyzy redukcyjnej ogranicza odpowiedzialność odszkodowawczą ubezpieczyciela, co nie zmienia faktu, że suma gwarancyjna ubezpieczenia wskazana w polisie spełnia wymaganie określone przez zamawiającego w brzmieniu określonym w treści warunku udziału w postępowaniu.

Przy braku szczegółowych zastrzeżeń i wymagań zawartych w siwz , zastrzeżenie franszyzy redukcyjnej nie dyskwalifikuje polisy, stanowiąc element nieodłączny i powszechnie stosowany w umowach ubezpieczenia. Jeśli więc Zamawiający w siwz nie sprecyzował szczegółowo warunku w zakresie zdolności finansowej i ekonomicznej, nie wymagając pozbawionego określonych ograniczeń ubezpieczenia, takich jak franszyzy redukcyjne , czy wymaganie możliwości skorzystania z całej sumy ubezpieczenia przez dany podmiot, to nie sposób czynić zarzutu sprzeczności z treścią warunku udziału w postępowaniu wobec złożonej w postępowaniu polisy, która takie klauzule zawiera.

Podstawa prawna

*1Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1579.