Partnerzy serwisu:
Decyzja o ewentualnym zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty na sfinansowanie zamówienia zależy tylko i wyłącznie od zamawiającego.

Prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert, podaje na stronie internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem danego postępowania[1].

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie musi być równa kwocie obliczonej jako wartość szacunkowa zamówienia – podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług, która to kwota uwzględniona jest w planowanych (zamierzonych) wydatkach. Kwota ta wynika z możliwości finansowych Zamawiającego określonych w jego planie finansowym lub innym spełniającym te funkcje dokumencie.

Zamawiający, zamieszczając informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia, zobowiązuje się do wyboru oferty najkorzystniejszej, pod warunkiem, że zaoferowana cena lub koszt nie przekracza podanej przez niego kwoty. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, odpowiada bowiem faktycznym możliwościom sfinansowania zamówienia w określonej wysokości. Kwota ta ma charakter minimalny, co oznacza, że Zamawiający może dokonać korekt wydatków w swoim planie finansowym. A tym samym możliwe jest jej zwiększenie.

W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty – zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 255 pkt 3 Prawa zamówień publicznych.

Zapamiętaj:

Ustawodawca pozostawił zamawiającemu swobodę w podjęciu decyzji o ewentualnym zwiększeniu kwoty, jaką początkowo zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia[2].

           Autor: Marek Okniński

[1] patrz: art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

[2] Patrz: wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2022 r. sygn. akt: KIO 755/22.