Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, odnosząc się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp. Wskazał we wspomnianej specyfikacji, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne". Czy biorąc pod uwagę art. 101 ust. 5 ustawy Pzp, powinien w SWZ umieścić zapis, że żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104–107 ustawy Pzp, w celu wykazania, że proponowane przez wykonawcę rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają te z opisu przedmiotu zamówienia? Zamawiający nie potrafi sprecyzować, jakie to miałyby być przedmiotowe środki dowodowe. A może zamiast wspomnianego zapisu należy umieścić postanowienie: „Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych". Zamawiający chce przewidzieć w SWZ, że jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. tóry z powyższych zapisów jest prawidłowy, a jeżeli żaden to proszę o podanie prawidłowych zapisów do SWZ.

Odpowiedź:

Żądanie przedmiotowych środków dowodowych to uprawnienie zamawiającego. Natomiast dopuszczając rozwiązania równoważne w sytuacji odniesienia się przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne, musi tę równoważność udowodnić.

Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający ma obowiązek wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Takiemu odniesieniu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne".

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl