Partnerzy serwisu:

Pytanie:

W toku postępowania wykonawca zastrzegł, że określone informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw.a Zamawiający się z tym nie zgadza. Czy w takiej sytuacji zamawiający ma obowiązek odtajnić zastrzeżone informacje? Jeżeli tak, to w jakim terminie (na jakim etapie postępowania) powinien tego dokonać? Czy prawidłowe jest zaniechanie odtajnienia zastrzeżonych informacji, mimo świadomości zamawiającego co do tego, że nie kwalifikują się one jako tajemnica? Czy zamawiający może odtajnić informacje dopiero po otrzymaniu wniosku o udostępnienie treści oferty wykonawcy, który zastrzegł tajemnicę? Czy zamawiający powiadamia wszystkich wykonawców o odtajnieniu danych?

Odpowiedź:

Uznanie przez zamawiającego, że nie ma tajemnicy przedsiębiorstwa, skutkuje nieutajnianiem danych informacji. Nie ma potrzeby powiadamiania o tym fakcie.

Aktualne w obecnym stanie prawnym pozostają wskazania z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z 2 marca 2018 r. (sygn. akt KIO 287/18), w którym wskazano:

„(...) Przepisy Ustawy Pzp nie nakładają na Zamawiającego obowiązku dochowania określonego terminu badania skuteczności takiego zastrzeżenia. To obowiązkiem wykonawcy jest, aby najpóźniej w chwili składania dokumentu zawierającego informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykazał zasadność dokonanego zastrzeżenia. Za chybione Izba uznała także stanowisko Odwołującego, jakoby Zamawiający powinien był zwrócić się do niego o doprecyzowanie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Działanie Zamawiającego polegające na wezwaniu wykonawcy do doprecyzowania zastrzeżeń czy uzupełnienia dowodów mających potwierdzać, że określone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, stanowiłoby naruszenie art. 8 ust. 3 Ustawy Pzp.

W orzecznictwie KIO dopuszcza się co najwyżej możliwość wyjaśnienia pewnych niejasności, które mogą się nasunąć Zamawiającemu w wyniku lektury uzasadnienia zastrzeżenia, w odniesieniu do informacji i dowodów przedstawianych przez wykonawcę w tym zastrzeżeniu. Jednakże wyjaśnienia takie nie mogą sprowadzać się do umożliwienia wykonawcy przedstawienia całkowicie nowych okoliczności, których wykonawca zaniechał wskazać w terminie, w którym winien był to uczynić (...).

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl