Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Wykonawca wpisał w formularzu ofertowym: łączna wartość netto 90 000 00,00 zł, łączna wartość VAT: 20.700, łączna wartość brutto: 110.700 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

W sposobie obliczenia ceny zamawiający w SWZ umieścił następujące zapisy: „Za cenę uważa się cenę brutto (łącznie z należnym VAT). W przypadku rozbieżności między kwotą wpisaną liczbowo a słownie, zamawiający przyjmie jako prawidłową kwotę wpisaną liczbowo". W związku z tym, czy zamawiający może potraktować omyłkę w łącznej wartości netto jako omyłkę pisarską, skoro wpisana wartość ma postać przypadkowej niedokładności oraz jest możliwa do poprawy bez odwoływania się do innych dokumentów? Łączna wartość brutto wskazana przez wykonawcę jest zbliżona do wartości brutto pozostałych ofert oraz kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Odpowiedź:

W okolicznościach podanych w pytaniu występuje omyłka pisarska, która polega na niezamierzonym wpisaniu w wartość netto podaną liczbowo dwóch zer. Nie jest to błędna operacja rachunkowa na liczbach lecz omyłkowy zapis cyfr.

Zgodnie z wolą ustawodawcy zamawiający poprawia w ofercie m.in. oczywiste omyłki pisarskie. Taka omyłka występuje w omawianej sytuacji. Podanie przez zamawiającego w SWZ, że: „w przypadku rozbieżności pomiędzy kwotą wpisaną liczbowo a słownie, zamawiający przyjmie jako prawidłową kwotę wpisaną liczbowo" nie zmienia charakteru stwierdzonej omyłki.

Wykonawca podał prawidłowo wartość brutto zarówno słownie jak i liczbowo. Jedynym niedociągnięciem, jakie zawiera oferta, jest błędny zapis wartości netto. O fakcie omyłki pisarskiej świadczy zarówno wskazanie wartości VAT, jak i kwoty brutto tożsamej słownie i liczbowo.

Justyna Andała-Sępkowska

Więcej na www.portalzp.pl