Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający planuje ogłosić postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiot zamówienia obejmuje:

 • dostawę sprzętu komputerowego, programów, kursów językowych, mebli, zestawów do nauki robotyki oraz
 • wyposażenie pracowni językowo-informatycznej i pracowni terminalowej dla publicznych szkół podstawowych z terenu gminy.

W SWZ w rozdziale „Sposób obliczenia ceny oferty" zamawiający wpisał, że:

„Wykonawca w formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość VAT oraz cenę netto. Stawka VAT jest określana zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zamawiający przewiduje/potwierdza, że w odniesieniu do udzielanego zamówienia zostaną dochowane warunki wynikające z ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, uprawniające do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% dla towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług tj. wyda potwierdzenie, że dostarczony sprzęt przeznaczony jest dla publicznych szkół podstawowych".

Czy zapisy w SWZ są prawidłowe oraz zgodne z prawem? Czy przy takich zapisach wykonawca składając ofertę, musi zastosować stawkę podatku 0% na sprzęt wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług? Czy wykonawca, który złoży ofertę ze stawką 23% na sprzęt wymieniony w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlega odrzuceniu? Czy w przypadku złożenia ofert przez wykonawców z różnymi stawkami, tj. 0% i 23%, można je poprawić na podstawie art. 223 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Proponowany przez zamawiającego zapis może być interpretowany jako wskazanie w SWZ stawki VAT, jaką należy uwzględnić w cenie oferty.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 20 października 2011 r. (sygn. akt III CZP 52/11)  na etapie oceny ofert zamawiający jest zobowiązany zweryfikować  prawidłowość zastosowanej stawki VAT.

W uchwale wskazano co następuje „W tej sytuacji, przy wykonywaniu przez zamawiającego obowiązku zbadania, czy oferty wykonawców nie zawierają błędów w obliczeniu ceny, przy równoczesnym braku w ustawie przedmiotowych ograniczeń przy dokonywaniu przez niego takiej kontroli, ocenie zamawiającego musi także podlegać przyjęcie przez wykonawcę prawidłowej stawki podatku VAT, ponieważ podatek ten jest bez wątpienia elementem cenotwórczym. Odmienny wniosek musiałby zatem prowadzić do niedającej się zaaprobować zgody na nieprzewidziane ustawą ograniczenie uprawnień zamawiającego, a w konsekwencji uniemożliwienie mu rzetelnego zbadania przesłanki uzasadniającej wykonanie przez zamawiającego ustawowego obowiązku odrzucenia oferty. Z tego względu nie jest przekonywający argument, podnoszony w orzeczeniach Krajowej Izby Odwoławczej, że ocena zastosowania przez oferentów prawidłowej stawki podatku VAT może być dokonywana wyłącznie przez Ministra Finansów lub organy kontroli skarbowej, a nie przez zamawiającego, także w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego […]."

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl

 • Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

  tryb podstawowy
  Iwona Bujak
  W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.
  Tryb podstawowy w zamówieniach publicznych
 • Czy do wezwania do podpisania umowy można wnieść odwołanie?

  odwołanie
  Marek Okniński
  Czynności dokonywane pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są czynnościami w postępowaniu o zamówienie publiczne i podlegają możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
  Termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej określa art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Niejednolite stawki podatku VAT w ofercie - co robić?

  unieważnienie
  Justyna Andała-Sępkowska
  Błąd zamawiającego w postaci podania jednej stawki VAT ma wpływ na wynik postępowania i może powodować konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp.
  Stawki VAT - ustawa Pzp