Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Zamawiający – jednostka budżetowa gminy – wszczął postępowanie w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na usługę realizacji warsztatów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w związku z realizacją projektu pn. „Razem możemy więcej!". Zamówienia podzielono na 3 części:

  • Część I zamówienia – warsztaty rozwoju umiejętności życiowych;
  • Część II zamówienia – warsztaty rozwoju umiejętności życiowych dla otoczenia;
  • Część III zamówienia – doradztwo do spraw godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia. Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca wraz z ofertą składał:

  1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy sporządzić na wzorze lub wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców;
  2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia do każdej z nich załącza oddzielny wykaz.

W wykazie osób wykonawca wpisywał imię i nazwisko prowadzącego warsztaty, doświadczenie zawodowe (zamawiający wymagał, aby trenerzy skierowani do realizacji zamówienia posiadali minimum 120 godz. doświadczenia w prowadzeniu podobnych warsztatów) oraz wskazywał liczbę dodatkowych kursów podnoszących ich kwalifikacje zawodowe – stanowiło to kryterium oceny ofert. Zgodnie z SWZ kryteriami oceny były:

  1. cena – 60 % pkt,
  2. doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40% pkt.

Zapis z SWZ dotyczący oceny ofert w kryterium doświadczenie brzmiał:

„W kryterium nr 2 – kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, zamawiający oceniając ofertę wykonawcy, będzie brał pod uwagę informacje podane przez wykonawcę w treści wykazu osób, stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do podania informacji dotyczących odbytych i ukończonych przez te osoby dodatkowych form kształcenia (ponad wykształcenie obowiązkowe umożliwiającej danej osobie wykonywanie danego zawodu/funkcji przy realizacji zamówienia) w postaci odbytych kursów, studiów podyplomowych itp., mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych wskazanych w wykazie osób.

Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w sposób precyzyjny i jednoznaczny rodzaj i przedmiot odbytych przez wskazane w wykazie osoby form podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wskazane formy kwalifikacji zawodowych muszą być tematycznie (rodzajowo) związane z tematyką danej formy wsparcia, jaka będzie świadczona przez daną osobę w ramach niniejszego zamówienia.

Tematyka form podnoszenia kwalifikacji niezwiązana z przedmiotem usługi, jaką świadczyć będzie dana osoba, nie będzie uznawana przez zamawiającego do oceny oferty w ramach tego kryterium.

W przypadku braku wskazania wymaganych danych (brak całkowity wskazania form kształcenia, niepodanie w sposób precyzyjny form kształcenia, niepodanie przedmiotu/tematu danej/danych formy podnoszenia kwalifikacji), zamawiający przyzna danej osobie 0 pkt w kryterium nr 2, z uwagi na brak wskazania form podnoszenia kwalifikacji lub z uwagi na brak określenia formy, która nie pozwoli na uznanie danej formy za odpowiadającą danemu kryterium lub z uwagi na brak potwierdzenia posiadanych kwalifikacji".

Wczoraj otworzyliśmy złożone oferty. Wpłynęło w sumie 7 ofert. Jeden z wykonawców (dał jedną z najkorzystniejszych ofert cenowych) załączył wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – wpisał odręcznie imię i nazwisko trenera, informację o jego wykształceniu i minimalnym doświadczeniu zawodowym. Napisał: kilkaset godzin mediacji dla osób zagrożonych ubóstwem, trening umiejętności społecznych – dołączone referencje i oświadczenia. Wykonawca nie wypełnił jednak tej rubryki w wykazie, która dotyczyła dodatkowych kursów szkoleń i warsztatów (punktowanych w ramach kryteriów oceny ofert). Do oferty dołączył opatrzone podpisem elektronicznym skany dyplomów ukończonych przez niego szkoleń, warsztatów i kursów.

Czy w tej sytuacji uwzględnić ww. szkolenia i kursy (uwzględniając informację z załączonych do oferty skanów zaświadczeń i dyplomów) i policzyć je w ramach oceny ofert? Czy jednak z uwagi na to, że tabela – wykaz osób nie była uzupełniona, tak jak wymagał tego zamawiający w treści SWZ, za doświadczenie zawodowe przyznać wykonawcy 0 punktów? Z uwagi na to, że są to punktowane części oferty, zamawiający nie może wzywać wykonawcy o ich uzupełnienie. 

Odpowiedź:

Wykonawca nie sprostał obowiązkom dotyczącym formy lub postaci, w jakiej powinien być złożony wykaz osób w ramach kryteriów oceny ofert. Stąd, w zakresie kryterium doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia, oferta nie powinna otrzymać punktów. 

Wykaz osób, który wykonawcy składają odnośnie do kryteriów oceny ofert, stanowi treść oferty. Zgodnie zaś z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Forma elektroniczna oznacza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca powinien złożyć oświadczenie woli w postaci elektronicznej a następnie opatrzyć je podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

Anna Kaźmierczak

Więcej na www.portalzp.pl