Klauzule społeczne a zamówienia publiczne

Marek Okniński
05.09.2017 07:47
A A A
Klauzule społeczne

Klauzule społeczne (Agencja Gazeta)

Polskie prawo nakłada na instytucje publiczne obowiązek stosowania klauzul społecznych. Czym są owe klauzule i w przypadku jakich zamówień publicznych należy je stosować? Oto odpowiedzi naszego prawnika.

Instytucje publiczne są zobowiązane nie tylko do dokonywania wydatków publicznych zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w celu nabycia dóbr, usług i robót budowlanych przy zachowaniu najkorzystniejszej relacji jakości do ceny, ale także powinny wspierać realizację polityk publicznych, w tym w zakresie polityki społecznej.

Zalecenia Rady Ministrów w sprawie klauzul społecznych

Wydane przez Radę Ministrów zalecenia określają katalog  zamówień publicznych w których w szczególności powinny być stosowane klauzule społeczne , wymieniając usługi: edukacyjne i szkoleniowe, reklamowe, sprzątania budynków i zarządzania mieniem, ochrony, publikowania i drukowania, konserwacyjne, telekomunikacyjne, restauracyjne, cateringowe.

Wydane zalecenia nie ograniczają się wyłącznie do zamówień podlegających pod reżim formalno - prawny ustawy Prawo zamówień publicznych . Rada Ministrów wskazuje, że zamawiający powinni również w przypadku zamówień , których wartość nie przekracza progu bagatelności (określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy PZP) również stosować klauzule społeczne.

Kody CPV

Klauzule społeczne 2016

W roku 2016 klauzule społeczne stosowane przez zamawiających przy udzielaniu zamówień publicznych odnosiły się między innymi do:

- aktywacji osób niepełnosprawnych poprzez określanie wymogu udziału w realizacji zamówienia osób niepełnosprawnych,

- obowiązku zatrudnienia osób defaworyzowanych,

- uwzględnianiu przy realizacji zamówienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Przetargi z całego kraju

Zamówienia o wartości poniżej 30.000

Klauzule społeczne w odniesieniu do zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 ? mogą koncentrować się w szczególności na określaniu wymogów odnoszących się do zatrudnienia na potrzeby danego zamówienia (bądź danej grupy zamówień) określonych grup osób. Mogą to być osoby bezrobotne, osoby młodociane zatrudniane w celu przygotowania zawodowego, osoby niepełnosprawne oraz inne osoby znajdujące się w niekorzystnej sytuacji.

Zasadnym jest określanie w zakresie zamówień o wartości do 30.000 ? obowiązku zatrudniana do ich realizacji osób zatrudnionych na podstawie Kodeksu Pracy.