Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Negocjacje w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - czy są obligatoryjne?

Komunikaty.pl

Wskazanie przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu możliwości przeprowadzenia negocjacji nie oznacza, że zamawiający jest zobowiązany do ich przeprowadzenia.

Wspólne dochodzenie należności przez konsorcjum

Komunikaty.pl

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie regulują kwestii cywilistycznych związanych z charakterem prawnym roszczeń członków konsorcjum o wynagrodzenie z tytułu wykonywania zamówienia publicznego.

Przekroczenie progu unijnego w przetargu krajowym - konsekwencje dla zamawiającego

Komunikaty.pl

Zamawiający zobowiązany jest do oszacowania wartości szacunkowej zamówienia z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalona w ten sposób wartość jest wiążąca dla zamawiającego i stanowi podstawę do wyboru trybu i procedury w jakiej udzielone zostanie zamówienie publiczne.

Naukowcy z UEK: maszt telekomunikacyjny nie obniża wartości nieruchomości

Komunikaty.pl

Wielu mieszkańców podkrakowskich miejscowości obawia się, że po wybudowaniu w sąsiedztwie stacji bazowej telefonii komórkowej wartość ich nieruchomości spadnie. Naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dowiedli, że nie ma jednak takiej zależności.

Skutki niezłożenia podmiotowych środków dowodowych w terminie

Komunikaty.pl

Czy jeśli wykonawca nie złoży podmiotowych środków dowodowych w terminie to oferta podlega odrzuceniu?

Jakich świadczeń nie może zająć komornik?

komornik

Komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne jest ograniczony w dokonywaniu zajęć.

Korekta błędu w kosztorysie ofertowym - czy jest możliwa

Komunikaty.pl

Zgodnie z poglądami doktryny z omyłką rachunkową zamawiający ma do czynienia w sytuacji stwierdzenia niezamierzonego, widocznego, bezspornego i niebudzącego wątpliwości błędu rachunkowego, polegającego na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego.

Negocjacje bez ogłoszenia - muszą być wyczerpująco uzasadnione

Komunikaty.pl

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje między innymi możliwość udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Ponieważ wskazany tryb ogranicza w istotny sposób konkurencyjny dostęp wykonawców do udzielanego zamówienia, jego zastosowanie musi być przez zamawiającego jednoznacznie uzasadnione.

Jak poprawnie przeprowadzić negocjacje w zapytaniu ofertowym

Komunikaty.pl

W postępowaniu prowadzonym wg II wariantu trybu podstawowego, lista podmiotów zapraszanych do negocjacji winna być ostateczna.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza: wpływ na wierzyciela i dłużnika

Komunikaty.pl

Upadłość tzw. konsumencka tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ma istotny wpływ na prowadzone postępowania egzekucyjne oraz na sytuację wierzyciela i dłużnika.