Partnerzy serwisu:
Startujący w przetargu jest zobowiązany złożyć tzw. przedmiotowe środki dowodowe wraz z ofertą w każdym przypadku, jeśli zamawiający tego zażąda. Co się stanie, jeśli tego nie zrobi?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, rolą podmiotowych środków dowodowych jest potwierdzenie, że oferowane dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez zamawiającego oraz są zgodne z kryteriami oceny ofert i wszystkimi warunkami odnoszącymi się do realizacji zamówienia.

Dokumentami przedmiotowymi są m.in. karty katalogowe, certyfikaty, kosztorysy, katy gwarancyjne. Mają one pomóc zamawiającemu w weryfikacji poprawności merytorycznej złożonej oferty. Mogą bowiem służyć ocenie zgodności zaoferowanego świadczenia z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiąc podstawę weryfikacji poprawności merytorycznej oferty.

Przedmiotowe środki dowodowe. O czym trzeba pamiętać?

W każdym przypadku, jeśli zamawiający zażąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca jest zobowiązany złożyć je wraz z ofertą[1]. Brak przedłożenia wymaganych dokumentów może oznaczać brak możliwości uzyskania punktów w ramach kryteriów oceny ofert lub prowadzić do odrzucenia oferty.

Ustawodawca przewidział również sytuacje, w których wbrew wymaganiom zamawiającego wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przez niego dokumenty będą niekompletne. Wówczas, stosownie do dyspozycji art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma prawo wezwać go do ich złożenia bądź uzupełnienia. Co ważne, może mieć to miejsce tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. Oznacza to, że brak przewidzenia omawianej możliwości, całkowicie uniemożliwia złożenie bądź uzupełnienie tych środków.

Z kolei zgodnie z treścią art. 107 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przepisu ust. 2 nie stosuje się w momencie, gdy przedmiotowy środek służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami bądź cechami, które zostały określone w opisie kryteriów oceny ofert. Nie dotyczy on także sytuacji, gdy oferta podlega odrzuceniu lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Autor: Marek Okniński

[1] patrz: wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 24 kwietnia 2022 roku, sygn. akt: KIO 933/22