Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Prowadzę postępowanie na roboty budowlane o wartości powyżej progów unijnych z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nie wymagałem od wykonawców kosztorysów ofertowych. Zażądałem natomiast, aby złożyli z ofertą formularz cenowy z poszczególnymi elementami robót i wartością netto i brutto każdego elementu. Otrzymaliśmy 4 oferty. Porównując zaoferowane ceny do kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, otrzymaliśmy proporcje:

 1. oferta nr 1 była niższa od naszej wartości o 9,69% (tj. ok. 4,5 mln zł),
 2. oferta nr 2 o 5,16% (tj. ok. 3,4 mln zł),
 3. oferta nr 3 o 2,61% (ok. 1,7 mln zł),
 4. oferta nr 4 o 11% przekraczała kwotę na sfinansowanie zamówienia (tj. o ok. 7,4 mln zł).

Przeanalizowaliśmy formularze cenowe wykonawców. Wyszło nam, że wszyscy wykonawcy w różnych pozycjach tego formularza mają poszczególne pozycje (elementy robót) niższe od ceny kosztorysu inwestorskiego o 30%, 40%, 50% a nawet ponad 60%. Co do dwóch ofert mamy wątpliwości, czy wykonawcy są w stanie wykonać przedmiot zamówienia za wskazaną cenę. Była to oferta 1 i oferta 2, które miały najwyższy procent różnicy w stosunku do wartości szacunkowej powiększonej o VAT. Czy mieliśmy prawo wezwać tylko 2 wykonawców do wyjaśnień zgodnie z art. 224 ust. 1 ustawy Pzp? Czy powinniśmy wezwać wszystkich wykonawców do wyjaśnień, nawet tego, którego cena przekracza kwotę na sfinansowanie? W postępowaniu zarzucono nam nierówne traktowanie wykonawców poprzez niewezwanie wykonawcy nr 3 do wyjaśnień. Czy zarzuty są słuszne?

Odpowiedź:

Trudno ocenić czym, w tej konkretnej sytuacji, kierował się zamawiający poza procentem odchylenia zaproponowanej ceny od szacunkowej wartości zamówienia powiększonej o VAT. Różnice pomiędzy ofertami nie wydają się duże, a zamawiający przyznaje, że wątpliwości co do części składowych ceny pojawiły się w odniesieniu do wszystkich złożonych ofert. Jeśli jednak zamawiający ma obiektywne argumenty, które legły u podstaw wezwania dwóch wykonawców do wyjaśnień zaproponowanej ceny i braku wezwania trzeciego wykonawcy, to nie naruszył on równego traktowania wykonawców.

W świetle orzecznictwa rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealna, odbiegająca od cen rynkowych.

Kiedy zamawiający może wezwać do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny?

Zamawiający ma prawo zbadać oferty pod kątem swoich wątpliwości co do wysokości zaoferowanej ceny lub jej istotnych części składowych bądź możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów.

Może on powziąć wątpliwości co do wysokości ceny, nawet wówczas gdy różnica w wartościach nie przekracza 30%. Przy czym wątpliwości co do możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę powinny odnosić się do ceny łącznej, nie zaś tylko do poszczególnych jej elementów.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Jak zaklasyfikować wynajem sprzętu budowlanego?

  Przetargi krok po kroku
  Agnieszka Wiśniewska-Celmer
  Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych pod pojęciem robót budowlanych należy rozumieć wykonanie lub zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych.
  Sprzęt budowlany w zamówieniach publicznych - jak sklasyfikować?
 • Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

  warunek równoważności
  Agnieszka Wiśniewska-Celmer
  Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
  Zapisy siwz, w tym opis przedmiotu zamówienia nie może służyć eliminacji wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
 • Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

  specyfikacja warunków zamówienia
  Katarzyna Bełdowska
  Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.
  Specyfikacja Warunków Zamówienia