Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Czy zamawiający może wszcząć postępowanie bez zabezpieczonych środków publicznych? I unieważnić je w przypadku ich nieprzyznania? Na jakim etapie należy (można/trzeba) unieważnić postępowanie: przed otwarciem ofert, czy przed zawarciem umowy? Czy środkami publicznymi w rozumieniu tego przepisu będzie dotacja celowa ze środków budżetu państwa przyznawana na cel budowlany? Jeśli art. 257 ustawy Pzp nie ma zastosowania do środków budżetu państwa przyznawanych na cel budowlany, to czy można wszcząć przetarg, podczas gdy decyzja w sprawie przyznania jeszcze nie została wydana, ale wniosek o przyznanie środków złożono dysponentowi? Na jakiej podstawie unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania dotacji celowej?

Odpowiedź:

Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy poczynił starania w zakresie pozyskania środków publicznych i środki te nie zostały mu przyznane. By moc skorzystać z tej przesłanki unieważnienia, zamawiający musi zastrzec taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumencie wszczynającym postępowanie.

Urząd Zamówień Publicznych w komentarzu do art. 257 ustawy Pzp podkreśla, że zawarta w tym przepisie przesłanka unieważnienia ma fakultatywny charakter. W razie nieotrzymania finansowania ze środków publicznych zamawiający może zdecydować o pokryciu kosztów związanych z realizacją zamówienia z własnych funduszy. Ponadto unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie komentowanego przepisu zależy od uprzedniego zastrzeżenia takiej możliwości w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku  negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki należy tę możliwość uwzględnić w zaproszeniu do negocjacji. Oznacza to, że pominięcie zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub – odpowiednio – w zaproszeniu do negocjacji wyłącza prawo do skorzystania z tej przesłanki unieważnienia.

Marzena Kopacka-Biculewicz

Więcej na www.portalzp.pl

 • Wskazówki, jak nie popełnić błędu przy unieważnieniu postępowania

  unieważnienie przetargu
  Katarzyna Bełdowska
  Zgodnie z art. 260 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji.
  Podstawy prawne do unieważnienia przetargu
 • Unieważnienie postępowania z uwagi na trudności techniczne

  Przetargi krok po kroku
  Krzysztof Hodt
  Przed upływem terminu składania ofert zamawiający mógłby unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.
  Unieważnienie umowy przetargu
 • Czy przetargi na rzecz OSP prowadzi gmina czy OSP?

  Ochotnicza Straż Pożarna
  Renata Dzikowska
  Podmioty prowadzące działalność w formie stowarzyszeń w określonych sytuacjach mogą być zobowiązane do stosowania ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 ustawy Pzp). Więcej informacji na ten temat można odnaleźć w zachowującej aktualność opinii Urzędu Zamówień Publicznych.