Partnerzy serwisu:

Pytanie:

Przeprowadziliśmy postępowanie na roboty budowlane „Budowa kanalizacji sanitarnej" w trybie podstawowym bez negocjacji. Otrzymaliśmy 3 oferty. Oferta nr 1 zawiera rażąco niską cenę (względem naszej wartości oraz średniej arytmetycznej z otrzymanych ofert). Dodatkowo w ofercie nr 1 wykonawca błędnie wpisał w kosztorysie ilość m3 w poz. 4. Przykładowo w przedmiarze poz. nr 2–5 m3, poz. nr 3– 10 m3, poz. nr 4 (suma poz. 2+3) powinno być 15 m3. Wykonawca przepisał w poz. nr 4 liczbę m3 z poz. nr 3 czyli 10 m3 pomnożył przez cenę jednostkową i wskazał wartość ogółem dla poz. nr 4. Wartość po ewentualnej poprawie omyłki wyniesie ok. 146 zł (cena oferty wykonawcy to ok. 475.000 zł). Czy oferta wykonawcy nr 1 podlega zatem odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp? Zgodnie z opinią UZP „Omyłki i błędy w ofertach wykonawców" chcemy podjąć działania, aby skorygować  omyłki na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Następnie po upływie terminu na wyrażenie zgody wezwiemy wykonawcę do wyjaśnień rażąco niskiej ceny. Czy jest to prawidłowe działanie? Nasz dział techniczny twierdzi, że mimo wszystko cena wykonawcy nr 1 jest realna.

Odpowiedź:

Opisana oferta zawiera omyłki, które zamawiający powinien poprawić. Tego rodzaju błędy nie są przyczyną jej odrzucenia.

Badanie rażąco niskiej ceny jest obowiązkiem zamawiającego, chyba że zaistniały w omawianym postępowaniu oczywiste okoliczności, niewymagające wyjaśnienia.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. W przypadku opisanej oferty nie można takiej niezgodności stwierdzić. Nie można również uznać, że ta oferta zawiera inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w jej treści.

Według opisu złożona oferta zawiera moim zdaniem oczywistą omyłkę rachunkową. Wskazane rozbieżności dotyczą wyłącznie działań matematycznych, w których popełniono „widoczne na pierwszy rzut oka"  omyłki w sumowaniu poszczególnych pozycji podanych przez zamawiającego w przedmiarze. Wykonawca w swojej ofercie nic nie zmienił i nie pominął w sposób nienaprawialny przez zamawiającego. Korekta tego typu omyłki nie wymaga również zgody wykonawcy.

Wskazany przykład jest omyłką, którą należy poprawić, to jest: otrzymaną z prawidłowego sumowania pozycji ilość asortymentu trzeba przemnożyć przez cenę jednostkową, a następnie, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, skorygować odpowiednio cenę oferty.

O poprawionych omyłkach i ich konsekwencjach zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę, którego ofertę poprawił. W przypadku oczywistych omyłek nie oczekuje się na wyrażenie zgody na korektę lub zakwestionowanie ich korekty w ofercie.

Iwona Bujak

Więcej na www.portalzp.pl