JEDZ - zasady potwierdzenia

Marek Okniński
31.07.2017 14:52
A A A
JEDZ - zasady potwierdzenia

JEDZ - zasady potwierdzenia (Agencja Gazeta)

JEDZ to oświadczenie wykonawcy, mającym stanowić wstępne potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w przetargu.

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ ) został ustanowiony Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym  ustawa Pzp stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza tzw. progi unijne.

Formularz JEDZ

Oświadczenia składane w formularzy JEDZ przez wykonawców ubiegających się o uzyskanie danego zamówienia publicznego odzwierciedlają stan faktyczny w dacie nie późniejszej niż termin składania ofert.

Zagadnieniem, które rodzi wątpliwości zamawiających jest w związku z powyższym aktualność (data wystawienia) dokumentów mających potwierdzać treść złożonych w JEDZ oświadczeń ?

Przetargi z całej Polski

Wyrok KIO

W uzasadnieniu wyroku z dnia 19 grudnia 2016 r. sprawa znak: KIO/2249/16 skład orzekający KIO stanął na stanowisku, że błędne jest rozumowanie zasadzające się na tym, iż wykonawca zobowiązany jest legitymować się posiadaniem dokumentów według stanu obowiązującego w dniu składania ofert . W ocenie składu orzekającego posługiwanie się tego rodzaju argumentacją stanowi zaprzeczenie idei nowelizacji, która opiera się na tym, że w przypadku zastosowania procedury odwróconej , wykonawca na etapie składania ofert składa jedynie oświadczenie, które stanowi wstępne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dopiero, gdy oferta danego wykonawcy zostanie uznana przez zamawiającego za najkorzystniejsza to wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego , oparte o treść art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, z tym zastrzeżeniem, że mają one być aktualne na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

W związku z tym stwierdzić należy, że w aktualnie obowiązującym stanie prawnym to już nie data składania ofert ma zasadnicze znaczenie dla oceny aktualności składanych oświadczeń i dokumentów, ale data wyboru najkorzystniejszej oferty .

Znowelizowana ustaw Pzp

Pzp

W wyżej wskazanym wyroku skład orzekający KIO uzasadniał powyższe stanowisko zmianą przepisów ustawy Pzp wprowadzonych nowelizacją z 22 czerwca 2016 roku, która powoduje, że dla zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca posiadał dokumenty, potwierdzające, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Istotnym jest to, że wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie JEDZ, z którego ma wynikać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z terminem nie późniejszym niż termin składania ofert . Natomiast przedkładane przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty, na podstawie art. 26 ustawy Prawo zamówień publicznych, maja być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy. Co nie oznacza wcale, że nie mogą to być dokumenty wystawione po dacie składania ofert. Wręcz przeciwnie - wykonawca może posługiwać się dokumentami, odzwierciedlającymi stan po terminie składania ofert, z tym zastrzeżeniem, ze dokument pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy.

Słownik Pzp

Podstawa prawna:

- art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Wysokość progów unijnych określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zobacz także
Ogłoszenia różne