Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Marek Okniński
21.08.2017 13:22
A A A
Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty

Brak wykazu podwykonawców a odrzucenie oferty (Agencja Gazeta)

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamawiającemu podwykonawcę, który będzie realizował określony zakres zamówienia publicznego.

Wskazany wymóg ma na celu wzmocnienie pozycji podwykonawcy w relacji z wykonawcą zamówienia publicznego.

Wykaz podwykonawców

Przejawem realizacji wskazanego celu jest obowiązek żądania wskazania przez wykonawcę części zamówienia , których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców *1

Powyższy obowiązek skierowany jest do zamawiającego , ponieważ to zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Słownik Pzp

Wyrok KIO

W wyroku z dnia 13 lutego 2017 r. sygn. akt: KIO 192/17 KIO zwróciła uwagę, że przepis art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych posługuje się pojęciem "zamiaru", co wskazywałoby, że wykonawca zamówienia publicznego zobowiązany jest podać na etapie składania oferty - w przypadkach gdy część wykonania uzyskanego zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - nazwy firm podwykonawców, które są mu znane w dacie złożenia oferty.

Na poparcie powyższego stanowiska skład orzekający KIO wziął pod uwagę treść art. 71 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym w dokumentach zamówienia instytucja zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia , której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w ramach podwykonawstwa, a także aby podał ewentualnych podwykonawców.

Przetargi z całego kraju

JEDZ

Uwzględniając powyższe skład orzekający oparł się dodatkowo na zapisach wynikających z Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) gdzie w pkt. D - informacje dotyczące podwykonawców - wykonawca zobowiązany jest wskazać czy zamierza zlecić podwykonawcom , jakiekolwiek części zamówienia. W przypadku odpowiedzi pozytywnej - wykonawca zobowiązany jest podać firmy podwykonawców, jeżeli są znane na etapie składania JEDZ.

W związku z wyżej wskazaną argumentacją KIO uznała, że odrzucenie oferty wykonawcy w przypadku nie podania w złożonej ofercie przetargowej firm (nazw) podwykonawców nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym stanie prawnym.

Znowelizowana ustaw Pzp

Podstawa prawna:

art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych