Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Analiza kosztorysów ofertowych w trybie podstawowym

zamawiający

W trybie podstawowym bez negocjacji nie można pominąć etapu sprawdzania wszystkich kosztorysów ofertowych, jakie złożyli wykonawcy, jeżeli z zapisów SWZ wynika, że stanowią one część oferty. W świetle ustawy Pzp korekta omyłek rachunkowych jest obowiązkiem zamawiającego.

Czy art. 128 ustawy Pzp obowiązuje w procedurach krajowych?

zamawiający

Artykuł 128 ustawy Pzp należy stosować także w procedurach krajowych tj. do zamówień poniżej progów unijnych.

Skany oferty podpisane osobno przez prezesa i prokurenta - czy uznać ofertę za właściwie złożoną?

zamawiający

Jedno oświadczenie woli (choć złożone w postaci dwóch osobnych plików o tej samej treści), wyrażone, podpisane i złożone w tym samym czasie przez obu reprezentantów wykonawcy, jest ważne.

Czy zamawiający może dwa razy wezwać do uzupełnienia KRK?

zamawiający

Jeżeli zakres wezwania do uzupełnienia dokumentu z KRK był inny w pierwszym wezwaniu, niż błąd, który zamawiający przywoła w drugim wezwaniu, to może w tym przypadku wezwać wykonawcę do uzupełnienia tego samego dokumentu. Wezwanie będzie dotyczyć innej kwestii związanej z tym dokumentem.

Forma przekazywania pism do wykonawców w procedurach krajowych

zamawiający

Zamawiający ma prawo przekazywać dokumenty w formie opisanej w treści pytania.

Czy należy badać ofertę podlegającą odrzuceniu?

zamawiający

W przypadku stwierdzenia zaistnienia podstawy wykluczenia z art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp, tj. błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia. Jednak w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie oraz nie przeprowadza procesu badania rażąco niskiej ceny.

Wykonawca nie złożył ofert na wszystkie części zamówienia, mimo wymogu w SWZ - jak ocenić ofertę?

zamawiający

Oferta złożona na jedną z części zamówienia powinna być przyjęta czy odrzucona.

Jaką formę powinna mieć gwarancja bankowa?

zamawiający

Zgodnie z treścią ustawy Pzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku formach.

Czy wolno ogłosić zamówienie, które nie zostało opublikowane w planie postępowań?

zamawiający

Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz ich związki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ sporządzają plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym.

Czy trzeba połączyć w planie zamówienia z budżetu obywatelskiego, środków własnych i z UE?

środki z UE

Tak, sumowaniu w planie postępowań podlegają wszystkie tożsame zamówienia, niezależnie od źródła ich finansowania.