Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Jak szacować adaptację i przebudowę budynku i jego powierzchni użytkowej?

przetarg

Z uwagi na fakt, że roboty będą przeprowadzone w ramach jednego obiektu budowlanego, ich wartości należy połączyć i stosownie do tak ustalonej wartości zamówienia przeprowadzić postępowanie.

Czy koncepcja przebudowy może zastąpić program funkcjonalno-użytkowy do opisu robót formule zaprojektuj-wybuduj?

zamawiający

1AAAAAASSCVBNMM,.LProgram funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego. Podaje się w nim przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.

Jak interpretować równoważność urządzeń w nowej ustawie Pzp?

przetarg

Zgodnie z treścią art. 99 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Kluczowe znaczenie ma treść SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu

zamawiający

Zgodnie z art. 7 pkt 20 ustawy Pzp przedmiotowe środki dowodowe to środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

zamawiający

Projekty dofinansowane ze środków UE są najczęściej realizowane według odrębnych, ustalonych w umowie o dofinansowanie wytycznych.

Wskazówki, jak nie popełnić błędu przy unieważnieniu postępowania

zamawiający

Zgodnie z art. 260 ustawy Pzp o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji.

Unieważnienie procedury z uwagi na zbyt wysokie ceny ofert - kiedy wolno ogłosić kolejne postępowanie?

zamawiający

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający powinien poczekać z ogłoszeniem nowego postępowania do upływu terminu na wniesienie ewentualnego odwołania.

Unieważnienie postępowania z uwagi na trudności techniczne

zamawiający

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający mógłby unieważnić postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Co powinien zrobić zamawiający, jeśli oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny?

pzp

W przypadku stwierdzenia błędów w obliczeniu ceny, zamawiający powinien kompleksowo sprawdzić ofertę w zakresie wymaganym na etapie jej złożenia, ale w przypadku stwierdzenia braków nie występuje o jej uzupełnienie lub poprawienie.

Kogo dotyczą ograniczenia w korzystaniu z kryterium oceny ofert w postaci ceny 100%?

przetarg nieograniczony

Spółka z o.o. - publiczny ośrodek zdrowia może zastosować kryterium ceny z wagą 100% bez konieczności spełniania dodatkowych warunków.