Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Czy komornik może zająć 13. lub 14. emeryturę?

komornik

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów tzw. trzynasta emerytura jest świadczeniem wypłacanym z urzędu od 2019 roku, a od dwóch lat gwarantowanym ustawowo dla wszystkich emerytów i rencistów.

Czy komornik może zająć nadpłatę i zwrot podatku za 2023 rok?

komornik

Komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego dokonuje licznych czynności egzekucyjnych, w tym przede wszystkim zajęć egzekucyjnych. Komornik zajmuje m.in.: wynagrodzenie za pracę dłużnika, rachunek bankowy, świadczenie emerytalne oraz dokonuje zajęcia innych wierzytelności.

Przedawnienie roszczeń. Dlaczego komornikowi nie wolno prowadzić egzekucji, kiedy wierzytelność jest przedawniona?

Komornik sądowy prowadzi egzekucję w oparciu o wniosek uprawnionego wierzyciela i tytuł wykonawczy, który obejmuje świadczenie podlegające egzekucji. Wierzyciel ma prawo domagać się od komornika przymusowego wyegzekwowania świadczenia od dłużnika.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika sądowego - obowiązki pracodawcy

komornik

Jedną z czynności, które podejmuje komornik sądowy w toku postępowania egzekucyjnego jest zajęcie wynagrodzenia za pracę dłużnika.

Egzekucja z nadpłaty podatku dochodowego i zwrotu podatku z urzędu skarbowego

komornik

Do egzekucji z wierzytelności z tytułu nadpłaty i zwrotu podatku komornik przystępuje przez jej zajęcie.

Koszty komornicze, cz. III. Ile dostaje komornik przy egzekucji świadczeń niepieniężnych?

komornik

Opłaty egzekucyjne w sprawach o egzekucję świadczeń niepieniężnych oraz tzw. opłaty inne mają - w przeciwieństwie do opłat egzekucyjnych w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych - charakter stały, a nie procentowy.

Koszty komornicze cz. II. Jakie opłaty ściąga komornik przy egzekucji pieniędzy?

komornik

Jakie jest wynagrodzenie komornika za ściągnięcie długu? Czy przy egzekucji pieniędzy od dłużnika stosowane są opłaty minimalne? Co jest podstawą do obliczenia opłaty stosunkowej należnej komornikowi?

Koszty komornicze, cz. I. Za co płaci komornik?

licytacja

Co kryje się pod pojęciem kosztów komorniczych? Jakie wydatki ponosi komornik w czasie swojej pracy? Jak są pobierane opłaty komornicze i co obejmują?

Kurator w postępowaniu egzekucyjnym. Kiedy jest ustanawiany?

postępowanie egzekucyjne

Przesłankami do ustanowienia kuratora w postępowaniu egzekucyjnym jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Czy należy na to wykazać odpowiednie dowody?

W jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele w postępowaniu egzekucyjnym?

rachunek bankowy

Jeżeli pieniędzy uzyskanych w postępowaniu egzekucyjnym nie wystarcza dla wszystkich wierzycieli, komornik sporządza plan podziału środków pomiędzy wierzycieli. Kogo spłaci najpierw?